torstai 5. tammikuuta 2017

KiihotuslakiMaa on lailla rakennettava

Закончто дышло.
Куда повернешь, туда и вышло
Laki on kuin aisa-
minne käännät, sinne menee
 Venäl. sananparsi

Suomessa luottamus valtion instituutioihin on maailman huippuluokkaa. Esimerkiksi Venäjällä on perinne ollut toisenlainen.  Lenin aikoinaan määritteli koko valtion väkivaltakoneistoksi, jolla yksi luokka alistaa toisen.
Se osoitti suomalaisittain ajatellen aivan tavatonta epäluottamusta valtioon. Se ei ollut oma, vaan päinvastoin nimenomaan vihollisen ase sen taistelussa kansaa vastaan.
Valtiovallan legitimiteetti oli koetuksella vuonna 1918 ja myös petti silloin. Avoimeen väkivaltaan turvauduttiin bolševikkien painostuksen ja esimerkin mukaisesti, mutta esivallan miekka oli terävämpi. Jäljet peloittavat.
Maamme myöhempi historia on paljolti ollut toipumista tuon anarkian kauhuista. Lakia käytettiin silloin runsain mitoin koston välineenä ja vääryys marssi oikeuden valekaavussa.
Kuitenkin lain kunnioituksen perinteellä oli merkityksensä. Ukko-Pekka saattoi syystä todeta koko ikänsä taistelleensa laillisuuden puolesta kukistaessaan Mäntsälän mellakoitsjat. Eihän se mikään kapina ollut, vaan niskoittelu, venäjäksi kramola. Mutta sellaistahan oli ollut myös suomalaisten passiivinen vastarinta.
Joka tapauksessa laillisuuden voidaan katsoa erottavan toisistaan myös liberaalin ja totalitaarisen valtion. Jos valtio avoimesti julistaa olevansa kaiken muun, myös oikeuden ja lakien yläpuolella, kuten asian laita oli Neuvostoliitossa, jossa laillinen valtiovalta oli vain apukoneisto puolueen diktatuurille, ollaan orwellilaisessa totalitarismissa.
Mikäli lakia tulkitaan mielivaltaisesti, mutta silti pidetään kiinni sen kirjaimesta, roikutaan yhä oikeusvaltion ihanteissa. Silloin on vielä toivoa palaamisesta yhteiskuntaan, jossa valtio koetaan kansan palvelijana ja oikeudenmukaisuuden takaajana.
Mutta kaikella on rajansa. Mikäli oikeuslaitos etääntyy liikaa kansan oikeuskäsityksistä, se menettää legitimiteettinsä. Mikäli sokean oikeuden havaitaankin katsovan harsonsa läpi ja suosivan jotakin osapuolta, sen legitimiteetti häviää. Tämä merkitsee koko yhteiskunnan kannalta perusturvallisuuden horjumista ja valtion kannalta sen legitimiteetin hiipumista.
Suomessa valtio on ollut jo Snellmanista lähtien keskeinen kansallinen arvo, jonka hyväksi kansakunnan on ollut määrä uhrautua samoin kuin on valtion tehtävänä ollut kansakunnan palveleminen.
Pahan särön tähän ideologiaan toi aikoinaan marxilainen sosialismi, joka piti valtiota sorron välineenä ja uskoi lapsellisesti uuteen, valtiottomaan utopiaan, jota yhtä naiivit kuin vastuuttomat bolševikit tarjosivat.
Sotien aikana tilanne muuttui ja kansakunta kesti koettelemukset ja kulki vaikeuksien kautta viimein onnensa kukkuloille valtionsa johdatuksessa.
Vasta suuren kulttuurivallankumouksen aikana valtion rooli jälleen kyseenalaistettiin etujoukon toimesta.
Onneksi tuo etujoukko kuitenkin koostui vielä lapsenmielisestä nuorisosta, eikä sen vaikutusvalta vielä välittömästi ulottunut varsinaiseen päätöksentekoon. Sen aika tuli myöhemmin.
Suurten ikäluokkien hallitusvallan aikana laillisuutta toki pidettiin kunniassa. Samaan aikaan kuitenkin kypsyi ja omaksuttiin laajasti ajatus myös tuomiovallan poliittisuudesta.
Eihän siinä toki kokonaan väärässä oltu. Ilman muuta yksi valtiollisen vallan peruspilareista, tuomiovalta, on luonteeltaan poliittinen. Juuri siksi se on erotettu muista vallan lajeista.
Tämän periaatteen tunnustaminen ei vielä suinkaan politisoi oikeuslaitosta, mikä olisi kauhistus. Sen sijaan se kyllä avaa sille psykologisia ovia, mikä on vaarallista.
Olemme kuitenkin nyt, uudella vuosituhannella, siirtyneen uuteen aikakauteen. Jotkut puhuvat postmodernista, jotkut totuuden jälkeisestä ajasta.
Tälle aikakaudelle näyttää olevan tyypillistä, ettei totuudesta tehdä numeroa. Itse kutakin tekoa punnitaan sen mahdollisen vaikutuksen perusteella ja vaikutus tietenkin mitataan niin sanotun poliittisen korrektiuden kannalta. Voidaan puhua myös Orwellin maailmasta.
Tässä maailmassa asiat saavat uuden sisällön eikä niitä enää voida hallita vanhalla logiikalla, jossa totuusarvoa pidettiin keskeisenä.
Koska ratkaisut myös oikeudessa tehdään tämän mukaisesti, ei niiden tekemistä voida jättää ns. maalaisjärjellä toimivien maallikkolautamiesten käsiin. Sellaisiahan ei enää olekaan. Voidaankin vain kuvitella, millä tavalla tuomiot muuttuisivat, jos käräjillä istuisi vanhaan tapaan 7-12 lautamiestä. On selvää, ettei sellainen seurakunta olisi noin vain ohjailtavissa.
Juuri nyt on muuan käräjäoikeus taas saanut aikaan päätöksen, jonka mukaan oli rikos sanoa, etteivät kaikki muslimit ole terroristeja, mutta kaikki terroristit kylläkin muslimeita.
Rikoksen nimike oli kiihottaminen kansanryhmää vastaan.
Normaalin, perinteisen kielenkäytön kannalta kyseinen väite saattaa olla epätarkka, kuten inhimilliset arviot usein ovat. Mitään kiihottamista ketään vastaan on siinä sen sijaan mahdotonta löytää. Tämä ehto täyttyisi vasta, mikäli suuri joukko ihmisiä (ehkäpä otoksella todettu enemmistö) todistaisi kiihottuneensa tai sen muuten voitaisiin osoittaa niin tehneen.
Oikeuden ratkaisu sotii siis tervettä järkeä vastaan eikä ole perinteisen kielenkäytön kannalta perusteltavissa. Onko se kuitenkin lain mukainen?
Asiaa koskevaan lainsäädäntöön on takavuosina tehty muutos, jota voisi nimittää orwellilaiseksi. Pykälä kuuluu näin:
10 §
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan
Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Lain mukaan siis joidenkin tietojen ja mielipiteiden pitämistä yleisön saatavilla nimitetään kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan. Tiedon tai mielipiteen on oltava luonteeltaan solvaava, uhkaava tai panetteleva. Kansanryhmän muodostavat muun muassa tietyn vakaumuksen omaavat henkilöt.
Tiedän, että on olemassa esimerkiksi lentävän spagettihirviön palvojia, vakaumuksellisia ilmastonmuutoksen ja holokaustin kieltäjiä ja niin edelleen.
Ovatko kaikki nämä yhtä lailla lainsäätäjän suojeluksessa, kuten sokean oikeuden periaate eli tasapuolisuus edellyttää? Entä miten tarkan täytyy tiedon tai mielipiteen olla, ettei sen esittäminen tai saatavilla pitäminen muuttuisi solvaukseksi tai panetteluksi?
Kiihottaminen on näköjään mahdollista ilman, että kehotettaisiin tekemään yhtään mitään tai edes puhuttaisiin kohteena olevan kansanryhmän ominaisuuksista kokonaisuutena. Kyseessä on kuminauhapykälä, jota voidaan käyttää lähes minkä tahansa mielipiteen ja jopa tiedon kriminalisoimiseen.
Nyt tuomion on tuottanut enemmän tai vähemmän tarkka tosiasialause, jossa nimenomaan sanoudutaan irti koko kansanryhmän asettamisesta samaan kategoriaan.
Mitähän vaaditaan maksimirangaistuksen eli kahden vuoden vankilatuomion saamiseen? Sellaisenhan voi muuten saada vain omaisuusrikoksista tai erittäin törkeistä rikoksista, luokkaa kuolemantuottamus.
Ettei totuus unohtuisi, muistettakoon, että laissa toki on pykälä myös ihan oikealle kiihottamiselle kansanryhmää vastaan:
10 a §
Törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan
Jos kiihottamisessa kansanryhmää vastaan kehotetaan tai houkutellaan
1) joukkotuhontaan tai sen valmisteluun, rikokseen ihmisyyttä vastaan, törkeään rikokseen ihmisyyttä vastaan, sotarikokseen, törkeään sotarikokseen, murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon tai
2) muuhun kuin 1 kohdassa tarkoitettuun vakavaan väkivaltaan siten, että teolla selvästi vaarannetaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta
ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Tällaisen toiminnan tunnustanevat kaikki rikolliseksi. Täyttäähän se normaalit rikoksen tunnusmerkit, kuten rikokseen yllyttäminen yleensäkin.
Täytyykin kysyä, mihin oikein tarvitaan tuota uutta pykälää, joka sotii normaalia tervettä järkeä ja oikeustajua vastaan?
Kuten kaikki sellaiset lait ja säädökset, jotka ovat irrallaan todellisuudesta ja kansan oikeustajun vastaisia, moinen pykälä synnyttää vain lain halveksimista ja siitä piittaamattomuutta. Kun lakia ei voida kunnioittaa, alkaa kansalaistottelemattomuus.
Tietyissä piireissä kansalaistottelemattomuutta toki pidetään arvona sinänsä. Nyt se on arvossaan vasemmistopiireissä, mutta muistakaamme, että kerran sen varsinaisia toteuttajia olivat Lapuan liikkeen edustajat.
Kansalaistottelemattomuus on joskus kannatettavaa ja jopa välttämätöntä, jotta ilmeiset mielettömyydet ja vääryydet saataisiin korjattua.
Se ei kuitenkaan ole eikä voi olla normaalitila. Tämä maa on lailla rakennettu ja vain sitä kunnioittamalla se pysyy sellaisena, mitä se parhaimmillaan on ollut.
Laillisuuteen kuuluu, että tomppelimaistakin oikeuden päätöstä on kunnioitettava ja epäonnistunutta lakia noudatettava.
Yleisen edun mukaista kuitenkin on, että epäonnistuneet lakipykälät perutaan ja että jo sitä ennen niitä tulkitaan terveen järjen ja yleisen oikeustajun mukaisesti.
Nyt lienee kerättävänä parikin adressia, joissa vaaditaan kyseisen lain muuttamista.
Ellei näin tapahdu, on odotettavissa, että tuollaisia pykäliä aletaan pilkata ja kenties tahallaan loukata joukkomitassa niiden mielettömyyden osoittamiseksi.


37 kommenttia:

 1. Täyttä asiaa ja selkeästi esitettynä taas.

  Jotenkin veikkaan, että heiluri on mennyt ääriasentoonsa näissä älyttömyyksissä ja se alkaa palautua kohti normaalimpaa. Toivottavasti se ei lyö yli toiselta puolelta, mutta siihen on nyt joka tapauksessa kovin paljon matkaa.

  Ihmettelen suuresti, miten lahjakkaan ja voimakkaasti tiedostavan älymystömme terävin kärki tajuaa realiteetteja vasta noin 2 - 3 vuoden viiveellä siitä, kun sekä sokea Reeta että hän heikkosaattoisimmatkin kaverinsa ovat asian jo ymmärtäneet.

  "Euro on uskomaton menestystarina Suomelle", "On pölhöpopulismia väittää, että Kreikka ei maksa velkojaan/ A. Stubb/ London School of Economics), jne. jne.

  Veikkaan, että sama "hidastetun ymmärtämisen" kehitys tulee olemaan nyt puheena olevien kysymysten kanssa, kun reaalimaailma rynnii päälle. Turha viive vain harmittaa.

  VastaaPoista
 2. Eilinen YLE toisti kaikilla kanavillaan isona uutisena kansanedustajan saamaa sakkotuomiota sekä erään varavaltuutetun samasta aiheesta saamaa sakkoa.

  YLEn uutiskynnystä ei ylittänyt saman päivän iltapäivälehdistä lukemiamme kolmea alaikäisiin lapsiimme tehtyä raiskausta tai sen epäilyä.

  YLE on menettänyt täysin luottamukseni.

  Suomi alkaa olla maa, jossa rajat pidetään auki ja suut on pidettävä kiinni.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Huomasin ja ihmettelin täysin samaa.

   Aivan arkipäiväisestä letkauksesta (sama eri kielillä kaikkialla euroopassa) tulee roima sakko Suomessa. Lastenraiskaajista ollaan visusti hiljaa, koska tekijät ovat uusia kunniakansalaisia ja he vain ovat etuoikeutetumpia kuin me. Neuvostoliiton absurdiassa oli tällaista samanlaista oikeuskäytäntöä.

   Sopivia henkilöitä kyydittiin ja rangaistiin, varsinaiset rikolliset , kunhan ajattelivat oikein, saivat olla vapaana.

   Nyky Suomi ,tulevine 100-vuotisjuhla valmisteluineen, alkaa pelottavasti ja kaikilta sektoreilta muistuttaa tosiaan tuota neuvosto absurdiaa.

   Poista
  2. Tuomion kovuus lienee suhteessa rikkomuksen vakavuuteen. Kaksikymmentä päiväsakkoa on tavallinen tuomio niin suuresta ylinopeudesta, ettei sitä voi kuitata rikesakolla. Näinollen oikeuskin on pitänyt rikkomusta suhteellisen vähäisenä, ja siihen nähden on kummallista, kuinka suurta meteliä lehdistö pitää pikkuasiasta. Pikkuasiastahan tässä on kysymys, kun verrataan usean kansanedustajan saamiin vankeustuomioihin. Näitä ei kovin kärkkäästi muistella.

   Jos Iltalehden referointiin on uskomista, niin syyttäjän mukaan “ihmisten vihaaminen on rangaistavaa”. Hänen mukaansa ihmisiä pitäisi siis rangaista tunnetilasta! Tällainen syyttäjä ei tietenkään ole tehtäviensä tasalla.

   Joskus menneisyydessä Suomessa on ollut poliittisia oikeudenkäyntejä, mutta jo pitkään näytti siltä, että niistä on päästy eroon. Nyt niitä on kuitenkin alkanut ilmaantua, mikä on kansallinen häpeä. Eräs tapa vinksahtaneen lainsäädännön ja lainkäytön korjaamiseen olisi, että kansalaiset tietoisesti rikkoisivat lakia niin paljon, että protestit tukkisivat oikeuslaitoksen.

   Toinen professori

   Poista
  3. Ohessa kansainvälistä uutisointia Hakkaraisen poliittisesta tuomiosta:

   http://www.express.co.uk/news/world/750386/EU-Finland-MP-Hakkarainen-fined-Facebook-all-terrorists-Muslims-Berlin-Nice-terror

   Lehti saattaa kuulua ns. keltaiseen lehdistöön, mutta niinhän ne kuuluvat meilläkin kaikki, kukin omalla tavallaan ;)

   Kannattaa vilkaista jutussa olevan gallupin tulos. Se on melko raju, vaikka näillä nettigallupeilla ei mitään eritystä totuusarvoa olekaan.

   Poista
 3. Monikulttuurisen demokratian sananvapauden rajat asettaa islam. Tämä on koettu jo monissa EU-maissa. Rajat jopa terroriin reagoimiselle ovat asetettu kiihotuspykälän mukaan. Demokratian pahin uhka alkaa olla oikeuslaitos, joka asettuu pelättyjen vähemmistöjen suojelijaksi. Totuus menettää merkityksensä.

  Sain joululahjaksi kiinnostavan kirjan The Myth of the Andalusian paradise/ Dario Fernández-Morera. Olemme pimittäneet historiallista todellisuutta luodessamme monikulttuurista utopiaa. Keskiaikaisen Espanjan kolmen kulttuurin (muslimit, kristityt, juutalaiset) harmoniaa ja luovuutta ovat ylistäneet niin tutkijat kuin poliitikotkin esimerkkinä monikulttuurin onnistumisesta. Tosiasiassa elämä alistetuille kristityille ja juutalaisille oli taistelua olemassaolosta ja oman kulttuurinsa säilyttämisestä. Jotkut kristityt johtajat hyötyivät dhimmi-asemastaan ja tekivät muslimivalloittajien kanssa sopimuksia. Kansa kärvisteli islamin Maliki-oikeusoppineiden koulukunnan ankarien säännösten alaisena.

  Kiihotus kansanryhmää vastaan on kuin vastaava sopimus, jotta islam tulisi suojelluksi. Espanjaan tunkeutuneet maurit, syyrialaiset ja jemeniläiset eivät erottaneet uskontoa ja politiikkaa. Muslimeille uskonto liittyy aina valtapolitiikkaan. Elämme kuin keskiajan Espanjassa uskonnoltaan suojattuja ovat vain muslimit, muiden ryhmien loukkaamisesta ei valtiovalta välitä. Espanjassakin keskiajalla kristityt kokivat jatkuvaa pelkoa islamin sääntöjen rikkomisesta. Jo 700-luvun alkupuolella jihadisti-valloituksen jälkeen syntyi kristittyjen hymni Tempore belli, missä puhutaan barbaarisesta ei-kristittyjen valloituksesta ja julmuuksista. Takaisinvalloituksen ajatus syntyi siis välittömästi.

  VastaaPoista
 4. Pian päästetään hyeenat irti, ajatuspoliisit tukkimaan kansalaisten turvat.

  ILTALEHTI 14.10.2016: Vihapuhe kuriin: 50 poliisia koulutetaan viharikollisuuden torjuntaan

  Koulutusohjelman on tarkoitus alkaa "ennen tämän vuoden loppua".

  "Suomen on taisteltava erityisesti sosiaalisessa mediassa esiintyvää rasismia, suvaitsemattomuutta ja vihapuhetta vastaan."

  http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016101422461016_uu.shtml

  Ja tuommoiseen riittää resursseja. Valtiovalta kunnon kansalaisten kimpussa.

  VastaaPoista
 5. Missähän näitä adresseja liikkuu, varmasti pian saataisiin vaadittavat 50.000 nimeä aloitteeseen 10§ poistamiseksi ja korvaamiseksi 10a§. Kuka ottaa homman hoitaakseen, PS nuoretko.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. tässä siis yksi: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2251


   Poista
 6. Suomessa laki ei enää ole kansalaisen turva, vaan pysyvä uhka omaisuudelle, vapaudelle ja kukaties myös hengelle. Kyllä sinisilmäisemmätkin ehkä tämän jonakin päivänä ymmärtävät, ikävä kyllä sitä odotellessa meinaa kärsivällisyys loppua.

  VastaaPoista
 7. Onhan tämä loogisesti mielenkiintoinen oikeuden päätös. Kiistanalaisessa huomautuksessa todetaan, että kaikki muslimit eivät ole terroristeja, mikä ei millään muotoa voi olla muslimien kansanryhmää loukkaava huomautus. Jatko-osassa taas todetaan kaikkien terroristien olevan muslimeita ja oikeuden mielestä tämä väite on loukkaava. Oikeuden mielestä siis terroristit ovat kansanryhmä jota ei saa loukata kutsumalla heitä muslimeiksi. Tämä on hyvin tärkeä uusi linjaus. Nettihän on täynnä vihapuhetta jossa terroristeja kutsutaan hulluiksi, idiooteiksi ym. ja jopa uhotaan, että heidät pitäisi tappaa. Ilmeisesti tällaiseen vihapuheeseen tullaan jatkossa puuttumaan ankarasti. Myöskin nyt on selvää, että jonkun kutsumista muslimiksi pidetään solvaamisena.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hesarin Hakkarais-uutisen kommenteissa aika monen mielipide näyttää olevan, että kun Hakkarainen noin törkeästi sanoi kaikkien terroristien olevan muslimeita, niin perussuomalaisten (totta kai juuri heidän!) mielestä Breivik ei ollut terroristi.

   Hakkaraisen olisi siis pitänyt erikseen mainita kaikkien terroritekoja tai muita kauheuksia tehneiden nimet vaikkapa viimeisen sadan vuoden ajalta. Siis jotenkin niin että kaikki muut terroristit paitsi Breivik, kouluampujat, Hitler, Stalin jne.. (riittäähän noita) ovat muslimeita.

   Poista
 8. Tässä on yhden johtavan "sananvapausrikoksissa" kunnostautuneen juristin haastattelu, joka tehtiin eläkkeelle jäämisen yhteydessä:

  Mtv: Jorma Kalske jää eläkkeelle...

  Siinä hän paljastaa, miksi uskonrauhan rikkominen on rikos. Pykälän tarkoituksena ei ole suojella uskonnollisia yhdyskuntia häirinnältä:

  "Siinä ei ole kyse mistään jumalanpilkkapykälästä, jolla Hannu Salama aikanaan tuomittiin. Pykälällä on kriminalisoitu sellaiset rikokset, jotka voivat aiheuttaa vastareaktioita ja väkivallantekoja. Silloin pilkataan joidenkin pyhinä pitämiä arvoja..."

  Mitä tarkoittaa "joidenkin pyhinä pitämiä arvoja"? Tällä tietysti tarkoitetaan muslimeja, joiden mahdollisten vastareaktioiden takia ei-muslimeja rangaistaan.

  Kansanryhmää vastaan kiihottamispykälän juuret löytyvät 60-luvulla tehdystä YK:n rasisminvastaisesta sopimuksesta, johon Neuvostoliitto ja muut sosialistimaat saivat ujutettua rasismipykälän. Toki sosialistimaiden tavoitteet olivat paljon laajemmat, mutta pelkästään tuo pykälä riitti kaventamaan nykyistä sananvapautta.

  SU: EU omaksui Neuvostoliiton sananvapaustulkinnan

  Todettakoon, että 50 vuotta sitten läntinen Eurooppa vastusti voimakkaasti sananvapauden rajoituksia. Nyt yhteiseen Euroopan Unioniin kuuluvat länsimaat ovat innolla soveltamassa käyttökelpoiseksi blankopykäläksi soveltuvaa lain kohtaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kalskeen näkemys on ilmeisesti tulkittava siten, että kristittyjen uskonrauhan rikkominen ei ole rikos, koska se ei varmaankaan aiheuta vastareaktioita eikä väkivallantekoja.

   Toinen professori

   Poista
  2. Todennäköisesti olet täysin oikeassa. Tuon lain - ja etenkin sen tulkinnan - todellinen motiivi näyttää olevan pelko. Ne jotka mantran tavoin toistelevat "ei saa antaa pelolle valtaa, ei saa antaa pelolle valtaa, ei saa ..." pelkäävät terroritekoja ja pyrkivät tuolla nöyristelyllä niitä välttämään. Eräänlaista Chamberlainilaista appeasement -politiikkaa siis. Ja sellaisen menestyksellisyydestähän historialla on paljonkin kerrottavaa.

   Poista
 9. Kiitos erittäin hyvästä kirjoituksesta. Asia on juuri siten kuin kirjoituksessa todetaan.

  Minulla on sellainen käsitys, että saamme iltapäivälehdissä ja keskustelupalstoilla luettavaksemme vielä tänä talvena sellaista henkilöön kohdistuvaa vihapuhetta, joka ylittää monin verroin sen, mitä kansanedustaja Hakkarainen tuli sanoneeksi terroritekojen seurauksena. Palaan asiaan blogissani, mikäli käsitykseni pitää paikkansa.

  VastaaPoista
 10. Tuon lakipykälän poistamiseksi on jälleen vireillä kansalaisaloite "Sananvapauden turvaaminen mielipidevainolta": https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2251

  VastaaPoista
 11. Nyt olisi korkea aika ryhtyä tutkimaan oikeaa vihapuhetta. Sitä kansankiihotusta, mitä monet uskonoppineet ja terrosisti-värvääjät jakavat vapaasti ympäri maailmaa kehottaen tappamaan ja alistamaan niitä, jotka eivät usko kuten he.

  VastaaPoista
 12. "Rajat auki suut kiinni" politiikan lisäksi ns. vetovoimatekijöitä jälleen lisättiin.

  Perustulokokeilua ihasteltiin Kelan virkamiehen mukaan maailmalla. Näinköhän sekin ulotetaan ISIS-taistelijoihin.

  Muistamme miten Sipilän omakotitalolupaus aikanaan sai "positiivista" huomiota maailman mediassa. David Cameroniltakin kyseltiin aikooko hän seurata esimerkkiä.

  Rajat auki aikanaan Orpo. Suut kiinni Risikko kera 50 poliisin. On tämä maa.

  VastaaPoista
 13. "10 §
  Kiihottaminen kansanryhmää vastaan
  Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. "

  Kun iltapäivälehtiä lukee niin kaikki tuohan on jo usein etusivulla. Kohde: venäläiset.


  jk

  VastaaPoista
 14. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna on puolustettava suomalaisia, suomalaisia tapoja ja suomalaista kulttuuria. Jo riittää taka-askelien ottaminen!

  VastaaPoista
 15. Meillä on iso virkakunta ja periaatteessa jatkuvasti istuva eduskunta. Niiden pitää työllistää ja oikeuttaa itsensä. Norminpurkutalkoot ovat teoriassakin mahdottomia, ilman jonkinlaista suurta katkosta. Aikakauden pitäisi muuttua ja joskus se muuttuukin. Erinomainen blogi. -jussi n

  VastaaPoista
 16. "Laki on kuin aisa-
  minne käännät, sinne menee
  Venäl. sananparsi"

  Oikeus taisi tuossa Hakkaraisen
  tapauksessa kakkia aisalle.

  VastaaPoista
 17. Kirves
  Älyllisen selkeää visiota.
  Kansan äänen kuuleminen on populismia. Vihapuhe kansan ääntä ja sitä esiintuovia kohtaan ei ole tuomittavaa, eikä vihapuhetta.
  Ei valtakunnan virallisessa tiedonjakovälineessä, eikä muutamassa ns. laatulehdessä. Jokainen näitä seurannut on sen viime vuosina nähnyt ja kuullut.Kansan nimeäminen ääliöiksi poliittisen suuntautumisensa perusteella on vihapuhetta ja saa ansaitsemansa kohtelun äänestyskopissa.

  Uskonto on edelleen oopiumia jollekin populalle, eikä vieroituskeinoja ole.

  VastaaPoista
 18. Kiitoksia, Vihavainen.

  Tämä kiihotuspykälä on tosiaan aivan liian tulkinnanvarainen ja se on korjattava. Varsinkin termi "panetellaan" on erittäin vaarallinen. Kaikki mielipiteet ja syytökset, jotka joku tulkitsee loukkaaviksi, voidaan haluttaessa julistaa panetteluksi. Liekö meillä yhtäkään muuta lakia, jolla suojellaan panettelulta?

  Tämän lain laatijat eivät selvästikään halua, että tunnustetaan ihmisryhmien olemassaolo subjekteina. He kuulunevat nykyisen yksilökeskeisen suomalaisuuden pääidealisteihin.

  VastaaPoista
 19. Tuomio ja sen uutisointi vaikuttaa melkoiselta lillukanvarsissa pyörimiseltä. Itse olen seurannut joitakin palestiinalaiskanavia joissa julkisrahoitteinen tv lastenohjelmissa opastaa vihaamaan juutalaisia, joissa levitetään videoita mihin kohtaan juutalaista on paras puukottaa jotta tämä kuolisi, samoin opastetaan millä puukon terän saa myrkytettyä tehovaikutuksen kasvattamiseksi; julkisessa koulutuksessa vihakoulutus toistuu monissa oppiaineissa ja mm näytelmissä; Gazassa puolestaan on lapsille järjestetty aseellista sotilaskoulutusta useana vuonna peräkkäin (muistaakseni muutama kymmenen tuhatta lasta on näistä leireistä jo päässyt nauttimaan); edelleen terroritekoihin osallistuneiden "marttyyrien" perheille maksetaan julkisista varoista avustuksia sen mukaan kuinka monta juutalaista perheenjäsen onnistui tappamaan. Kaikki tämä lienee törkeää kiihotusta kansanryhmää vastaan ja mitä tekee Suomi: rahoittaa Palestiinalaishallintoa sekä suoraan että EU:n ja YK:n kautta (PA:lla ei juuri muita tuloja olekaan eli rahoittajan ja toiminnan yhteys on aika selvä). Mielestäni tämä tekee Suomen valtiosta osasyyllisen törkeään kiihotukseen kansanryhmää vastaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mutta jutkut on itse kylvänyt vihan hedelmänsä tunkeutumalla pikku hiljaa 100 vuotta sitten alkaen toisten maille veriteoin. Kannattaa muistaa niiden iskulause " palestiinalaiset ovat jumalan meille (jutkuille) lupaamalla pyhällä maalla elävää arabiroskaväkeä (araboushim). Että silleen ...

   Poista
  2. Kannattaa myös muistaa että oikeusvaltiossa vihapuheesta ja erityisesti siitä mahdollisesti seuranneista teoista myös rangaistaan kuten esimerkiksi Israelissa juuri pari päivää sitten terroristin surmanneen israelilaissotilaan tapauksessa, palestiinalaisten puolella asia taas on päinvastoin kuten kommenttini lopussa mainitsin.

   Poista
 20. Kiihotuspykälää tulkitaan ”oikeudessa” aivan kuin se kuuluisikin näin:

  RL 11:10§ Muslimeja kritisoiva ilmaus

  Joka asettaa yleisön saataville mielipiteen tai tiedon tai minkä tahansa viestin tai uutisen, jossa millä tahansa tavoin esitetään islaminuskoiset ikävässä valossa, on tuomittava muslimeja kritisoivasta ilmaisusta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jo 5 - 10 %:n omapäinen ja sopeutumaton vieraskulttuuri alkaa muuttaa koko yhteiskunnan sääntöjä ja toimintaa. Lähinnä sitä kautta, että tuota vähemmistöä ja sen reaktioita pelätään. Suomen vihapuhepykälä on tästä oiva esimerkki.

   Hyvä ja ajankohtainen toinen esimerkki tästä on Ruotsi, missä juuri nyt harkitaan ilotuliteiden kieltämistä tavallisilta ihmisiltä. Syynä on se, että niitä on nyt ammuttu ennätysmäärin ihmisiä päin ja muutoin holtittomasti. Arvatkaapa, olivatko ne ampujat olleet Sven ja Lisbeth?

   Ruotsin no go -alueet ovat tunnettu ja Ruotsissakin tunnustettu juttu. Niissä ruotsalaisella yhteiskunnalla ja sen laeilla ja säännöillä ei enää ole merkitystä.

   Jos jokin ryhmä huomaa saavansa suurta vaikutusvaltaa väkivalta- ja häiriökäyttäytymisellä, mitenkäköhän tuo havainto vaikuttaa sen käyttäytymiseen? Jotenkinhan sitä päteä pitää.

   Poista
  2. Tämähän on kaikki täysin suunniteltua.

   Coudenhove-Kalergi-niminen mies kirjoitti jo 1920-luvulla siitä miten tulevaisuudessa etnisesti eheät Euroopan kansallisvaltiot tuhotaan massiivisilla värillisten rotujen kansainvaelluksilla: "Tulevaisuuden eurooppalainen on historiaton, roduton ja helposti hallittava."

   EU jakoi ainankin vuoteen 2012 asti Coudenhove-Kalergi-säätiön palkintoa parillisina vuosina. Aiheesta oli EU:n oma sivustokin, mutta aihe alkoi sittemmin saada netissä liikaa huomiota, joten sivusto poistettiin.

   Suunnitelman keskeinen osa on vähemmistöjen mitä röyhkein suosinta ja enemmistön lainsuojattomaksi tekeminen.

   Poista
 21. Tajusihan jokainen että vihapuhelain perimmäinen tarkoitus on tehdä toisinajattelusta rikos. Suomalaisten suurin vihollinen ei ole terrorimi, supon yksinäisetsudet, äärioikeisto eikä Putinin jalkaväkidivisioonat vaan oma hallintomme.

  Taas on muuten tulossa uusia rakennusmääräyksi "nollaenergia" taloista jotka nostavat rakentamisen hintaa raketin lailla. Ruotsissa on nykyään käytössä Suomen vanhoja määräyksiä vastaavat mutta suomalainen viranomainen haluaa taas olla mallioppilas uhraamatta ajatustakaan kansalaisille aiheuttamistaan kuluista. Olen sillä kannalla että jos teet loistavan keksinnön hae sille patentti tai saat loistavan liikeidean ota keksintösi ja lähde Suomesta.

  VastaaPoista
 22. Merkillepantavaa on myös poliisin into aloittaa esitutkintoja omasta aloitteestaan kuten Oulussa Sipilästä tehdysta taideteoksesta.

  Poliisin sekä syyttäjien toiminta osoittaa selvästi että poliisilla on yhä enemmän halua sekaantua politiikkaan ja yhteiskunnassa käytyyn keskusteluun. Mutta ei tämä ole vain suomalainen ilmiö. Eliitti huutaa "unelmansa" ja uusliberalistisen politiikan ajettua yhteiskunnan haaksirikkoon muuallakin apuun ajatuspoliisia.

  Suomessa ollaan vaarallisella tiellä kun pääministerikin pitää luonnollisena ottaa yhteyttä tiedotusvälineisiin tarkoituksenaan sensuroida itseään koskevia ohjelmia.

  Perustuslaki jonka pitäisi olla kansalaisten oikeuskien turvana koetaan häiritseväksi haittatekijäksi. Minusta tämä kertoo eliitin juopuneen vallasta.

  VastaaPoista
 23. Suomen perustuslaki on mielestäni aika heikko esitys. Luvut 1 ja 2 jotka ovat kaikkein tärkeimmät ja joiden pitäisi vetää raja hallitsevien ja hallittavien välille ovat parhaimmillaankin ympäripyöreätä höttöä ja pahimmillaan 2. luvun yhdenvertaisuuspykälän mukaista subjektiivista roskaa "Ketään ei saa ILMAN HYVÄKSYTTÄVÄÄ PERUSTETTA asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella".

  Petri

  VastaaPoista
 24. Typerät epämääräiset lait pitäisi HETI KORJATA! Tämä kiihotus ja uskonrauhalakikin voidaan tulkita miten vain.
  Sama kun olisi laki että huonoa musiikkia ei saa esittää tai huonoa ruokaa ei saa tarjota.

  VastaaPoista

Kirjoita nimellä.